Proefprojecten Duaal Leren in Volwassenenonderwijs en Hoger Onderwijs

Proefprojecten Duaal Leren in Volwassenenonderwijs en Hoger Onderwijs

Vanaf volgend academiejaar gaan een tiental hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs aan de slag met duaal leren. Hiervoor werden 15 projecten goedgekeurd. Met duaal leren krijgen studenten en cursisten een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer en halen ze zo hun diploma. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen voorziet hiervoor ongeveer 1,5 miljoen euro waarvan 800.000 euro Europese middelen en 600.000 euro Vlaamse middelen. Met deze projecten willen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters duaal leren als sterke leerweg uitbouwen in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs.

De voorbije jaren werkten minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters  het nieuwe concept van duaal leren in het secundair onderwijs uit. Met succes want vanaf volgend schooljaar gaan 186 scholen 79 duale studierichtingen meer dan 800 keer aanbieden. Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar naast leren op school, ook leren op de werkvloer. Zo krijgen jongeren een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer.

Ook voor het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs wordt er met veel verwachting gekeken naar de mogelijkheden van duaal leren voor de competentieontwikkeling van cursist en studenten. Voor centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteiten houdt de praktijk- en bedrijfsgerichte aanpak van duaal leren troeven in om de opleidingen nog beter te laten aansluiten bij een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Meer aandacht voor het aanleren van vaardigheden op de werkvloer moet zorgen voor een betere arbeidsmarktpositie van de cursist en student.

Op basis van de ervaringen uit de proeftuinen gaan het departement Onderwijs en vorming,  Syntra Vlaanderen, VDAB en het departement WSE na hoe een gestructureerde en veralgemeende aanpak van duaal leren kan worden uitgerold in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Vandaag keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister Crevits en minister Muyters hiervoor alvast de startnota’s goed. Deze worden de komende maanden verder afgetoetst en uitgewerkt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Duaal Leren is een sterk merk. Een krachtige leerweg waar je deels op de werkvloer en deels in het leslokaal of de aula leert. Op die manier haal je een diploma en heb je een goed idee van het beroep en van wat werkgevers net verwachten. De afgelopen jaren hebben we dit uitgebouwd voor het secundair onderwijs. Nu gaan we van start met het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Zowel onze scholen en universiteiten als sectoren en werkgevers zijn hiervoor vragende partij. Zo zorgen we dat onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd en dat is goed nieuws voor onze cursisten en studenten. Zij halen een diploma en worden klaargestoomd voor een duurzame tewerkstelling. Ook kan duaal leren meer werkenden warm maken om een kwalificerende opleiding te volgen en stimuleren we levenslang leren.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De hechte samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld waar al sinds 1992 over gepraat wordt, is eindelijk daar: duaal leren staat er. Het is fantastisch dat Onderwijs en Werk dit samen hebben kunnen verwezenlijken. We hebben hard gewerkt om duaal leren in het secundair onderwijs uit te bouwen en starten vandaag met het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Want ook daar leert de ervaring met werkplekleren ons dat praktische kennis vanuit een echte bedrijfssituatie mensen helpt om goed voorbereid van start te gaan en een job te vinden. Voor anderen kan het dan weer de drempel verlagen om aan een nieuwe opleiding te beginnen en stimuleert duaal leren dus ook het levenslang leren. Deze nauwe aansluiting tussen ons onderwijs en de arbeidsmarkt is in deze tijden van krapte ontzettend belangrijk.”
Story image

 

Story image
Thomas Pollet Woordvoerder, Kabinet minister Muyters

 

Katrien Rosseel Woordvoerder minister Hilde Crevits

 

Werk
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel